Kansas Womens Blue Kansas Patriotic State V-Neck Short Sleeve T-Shirt