Detroit Royal Spirit Short Sleeve T Shirt - 5717552