Kansas City Chiefs Super Bowl LIV Champions Varsity Bear Plush - 1600233