Kansas City Chiefs Travel Mens Shave Kit - 24270000