Kansas Jayhawks 7/8 Inch 3 Yard Spool Kids Hair Ribbons - 222839