Kansas Brown Plains Short Sleeve T Shirt - 22270000