Oklahoma City Thunder 8x8 Perfect Cut White Auto Decal - Orange