Kansas Jayhawks 8 Inch Mascot Plush Plush - 20750193