Kansas Jayhawks Cardinal 1912 Short Sleeve T Shirt - 15130060